PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อขนาดเล็ก (บ่อซีเมนต์
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

ศึกษาการเลี้ยงปลาดุกเพิ่มเติมที่
http://web.ku.ac.th/agri/dook/menu.htm

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อขนาดเล็ก (บ่อซีเมนต์)


ขุดบ่อขนาดประมาณ 3 [คำไม่พึงประสงค์] 4 เมตร


พื้นบ่อแบ่งหลายระดับ


พื้นบ่อเทพื้นด้วยคอนกรีต


พื้นบ่อเทพื้นด้วยคอนกรีต


ฉาบบ่อด้วยคอนกรีต


เลี้ยงปลาด้วยหัวอาหาร


ปลาที่เลี้ยงด้วยหัวอาหารโตพอสมควร 
  No Image ผู้โพส : การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
7/11/2009 - 11:49
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0359-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อขนาดเล็ก (บ่อซีเมนต์ หัวข้อรวม