PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 http://www.mwit.ac.th/~t2050106/plant-content.htm

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture)

 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คือ การนำเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชไม่ว่าจะเป็นเซลล์โพรโท

พลาสต์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยเกลือแร่ น้ำตาล วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ในสภาพปลอดเชื้อจากเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่าง

              

ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

1.       การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากในระยะเวลาสั้น

2.       การผลิตพืชที่ปราศจากโรค

3.       การปรับปรุงพันธ์พืช

4.       การผลิตยาและสารเคมีจากพืช

5.       การศึกษาทางชีวเคมี สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์

6.       การเก็บรักษาพันธุ์พืช

 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบ่งออกได้หลายชนิดคือ

1.       การเพาะเลี้ยงพืชทั้งต้น

คือ การนำเอาเมล็ดไปเพาะในขวดจนเป็นต้นกล้าและพืชสมบูรณ์ต่อไป เช่น การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้

2.       การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ

คือ การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอไม่ว่าแก่หรืออ่อน หลังจากที่แยกเอาเปลือกหุ้มเมล็ดออกไปแล้ว

3.       การเพาะเลี้ยงอวัยวะ

คือ การเพาะเลี้ยงส่วนต่างๆ ของอวัยวะพืชที่แยกออกมา เช่น ปลายยอด ปลายราก ดอก ผล อับเรณู

4.       การเพาะเลี้ยงแคลลัส

คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เกิดใหม่จาการเพาะเลี้ยงส่วนต่างๆของพืช

5.       การเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย

คือ การเพาะเลี้ยงเซลล์เดี่ยวหรือกลุ่มเซลล์ที่ได้จากแคลลัสในอาหารเหลวที่มีการเขย่าตลอดเวลา

6.       การเพะเลี้ยงโพรโทพลาสต์

คือ การเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ผนังเซลล์ถูกย่อยด้วยเอนไซม์

 
รูปแบบการเจริญของชิ้นส่วนพืชที่นำมาเพาะเลี้ยง

1.       เกิดแคลลัส (caulogenesis) แคลลัส คือ กลุ่มเซลล์พาเรนไคมาที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นรากหรือลำต้น อาจจะอยู่กันหลวมๆหรือเกาะกันแน่น ต้นที่เกิดจากแคลลัสนี้มีจุดกำเนิดได้ 2 แบบ คือ เจริญจาดเซลล์เพียงเซลล์เดียว โดยี่หนึ่งเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นส่วนต่างๆ เช่น ราก ลำต้น ใบ หรือเจริญมาจากกลุ่มเซลล์ข้างเคียงกัน

2.       เกิดออร์แกโนเจเนซีส (organogenesis) มียอดและรากที่เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่โดยสมบูรณ์

3.       เกิดเอ็มบริฌอเจเนซีส (embryogenesis) กลายเป็นเอ็มบริออยด์ () เอ็มบริออยด์มีความหมายเท่ากับเอ็มบริโอ มีพัฒนาการเหมือนเอ็มบริโอแต่ต่างกันตรงจุดกำเนิด คือ เอ็มบริออยด์มีจุกกำเนิดจากเซลล์ร่างกาย ไม่ได้เกิดจากการผสมเกสร

 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1.       ห้องเก็บสารเคมี  ควรเป็นห้องเฉพาะใช้เก็บสารเคมีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการหยิบใช้

2.       ห้องเตรียมอาหาร เป็นห้องสำหรับการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง โดยมีโต๊ะสำหรับเตรียมอาหาร ตู้เก็บเครื่องแก้วและเครื่องมือต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ที่ควรมีในห้องนี้ ได้แก่

-          เครื่องแก้วชนิดต่างๆ

-          สารเคมี

-          หม้อนึ่งอัดไอ

-          เครื่องชั่งละเอียด

-          ช้อนตักสาร

-          เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง

-          ตู้เย็นเก็บสาร 

-          เตาอบความร้อน

-          ตะแกรงโลหะ

-          จุกสำลี กระดาษตะกั่ว

-          เตาอุ่นความร้อน

3.       ห้องย้ายเนื้อเยื่อ  ต้องสะอาดและปลอดเชื้อ ควรเป็นห้องปิดภายในปรับอากาศ และมีวัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้

-          ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ 

-          ตะเกียงแอลกอฮอล์

-          กระดาษกรอง

-          จานอาหารเพาะเชื้อ

-          มีดผ่าตัดแบบต่างๆ

-          ปากคีบ

-          อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เข็มเขี่ย ()  และคราดโลหะ

-          แอลกอฮอล์ความเข้นข้นต่างๆ

-          สารเคมีพวกสเตอริแลนต์ () เช่น โซเดียมไฮโพคลอไรด์ () คลอรอกซ์ () สำหรับฟอกฆ่าเชื้อ

4.       ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ (culture room) เป็นห้องสำหรับเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชภายใต้ควบคุมสภาพแวดล้อมอันได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์ คือ

-          เครื่องปรับอากาศ เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในช่วงประมาณ 17-27 องศาเซลเซียส

-          ชั้นเลี้ยงเนื้อเยื่อ

-          เครื่องเขย่า (shaker)

-          เครื่องควบคุมเวลา (timer)

5.       ห้องล้างเครื่องมือ ควรมีบริเวณสำหรับวางชั้น และมีสารซักฟอกสำหรับล้างเครื่องแก้วและภาชนะที่เป็นพลาสติก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic Techniques)

การรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อในทุกขั้นตอนระหว่างการทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นับว่ามีความสำคัญมาก เพื่อช่วยลดการปนเปื้อน (contamination)

1.       ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและห้องที่ใช้สำหรับย้ายเนื้อเยื่อ ภายในห้องต้องสะอาด ไม่ควรอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าออก เศษอาหารวุ้นหรือเศษพืชอื่นๆ ควรกำจัดทิ้งไปและหมั่นทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศภายในห้องควรทำความสะอาดทุกๆเดือน

2.       ผู้ทำการปฎิบัติงานในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้องทำความสะอาดมือและแขน เช็ดให้แห้งและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ควรสวมผ้าครอบศีรษะใส่ถุงมือและสวมเสื้อคลุม

3.       ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ ก่อนใช้ควรทำความสะอาดตู้ย้ายเนื้อเยื่อให้สะอาด แล้วเปิด UV ประมาณ 30 นาที ขณะที่ทำงานต้องปิด UV และเปิดแสงไฟฟลูออเรสเซนต์และระบบลม การวางเครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องวางในตำแหน่งที่สะดวก อุปกรณ์ต่างๆต้องอบฆ่าเชื้อหรือเผาไฟ

4.       เนื้อเยื่อที่เลี้ยงในอาหารแล้วนำไปเก็บไว้ในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ

5.       ขวดเนื้อเยื่อที่มีการปนเปื้อนด้วยเชื้อราและแบคทีเรียควรนำมาฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน ล้างขวดให้สะอาดและผึ่งให้แห้ง

 
วิธีการทำให้ปลอดเชื้อ

1.       การใช้หม้อนึ่งอัดไอ โดยใช้ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-20 นาที

2.       การใช้รังสี

3.       การกรอง

4.       การใช้ความร้อนแบบแห้ง

5.       การใช้สารเคมี

6.       การใช้ยาปฎิชีวนะ

  
  No Image ผู้โพส : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สถานะ : ทั่วไป

Reply : [ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
7/11/2009 - 11:29
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

 

การเลี้ยงสัตว์ ชิดต่างๆ

การเลี้ยงไก่

การเลี้ยงหมู

การเลี้ยงปลาดุก

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การเลี้ยงไก่ชน

การเลี้ยงกระต่าย วิธีการเลี้ยงกระต่าย

การเลี้ยงเป็ด

การเลี้ยงแพะ

การเลี้ยงหมูป่า

การเลี้ยงหนูแฮมเตอร์

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง วิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

เลี้ยงปลาทอง

วิธีเลี้ยงปลาดุก

อุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ร้านขายอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงไก่ไข่

การเลี้ยงปลาหมอสี

การ เลี้ยง นก กระจอกเทศ

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อขน..

การเลี้ยงปลาบู่

การเลี้ยงนกกระทา

การเลี้ยงจระเข้

การเลี้ยงไก่พม่า

การเลี้ยงหมูหลุมแบบเกษตรธรรมชาติ

การเลี้ยงหนูแกสบี้
 
  No Image หัวข้อ : 0343-1 (No. 1)
ผู้โพส : admin สถานะ : ผู้ดูแล

Reply Number 1 แทรกข้อความ ในกรอบที่ 1
8/11/2009 - 11:56
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0343-1 | ตอบ : 1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวข้อรวม