PHP infoBoard v.5 PERFECT
www.siam55.com
 

การจัดรูปเล่มรายงาน
แบ่งเป็น ๓ ส่วน
         ๑. ส่วนหน้า ประกอบไปด้วย
ปกหน้า ปกใน คำนำ(กล่าวถึงความเป็นมา หรือประเด็นที่ทำให้ศึกษา) สารบัญ (ไม่นิยมบอกหน้าเป็นตัวเลข จะใช้เป็นตัวอักษร เริ่มจาก ก. ข. แล้วเริ่ม "๑" ในส่วนเนื้อหา)

         ๒. เนื้อหา ประกอบด้วย เนื้อหารายงาน ประกอบด้วย บอกสาเหตุ  ความเป็นมาที่ทำรายงาน, จุดมุ่งหมาย, รายละเอียดเนื้อหาในรายงานประกอบด้วย
        
         ๓. ส่วนเอกสารอ้างอิง ประกอบด้วย
บรรณานุกรม และ ภาคผนวก เป็นส่วนที่จะ รวมเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปศึกษา

 
  No Image ผู้โพส : admin
สถานะ : ผู้ดูแล

Reply : [ admin ] แทรกข้อความ ในกรอบแรก
2/09/2008 - 21:10
Add?  No Card  Bad Report  Delete
 

หัวข้อ : 0076-1 | เลขหน้า : 1 ถึง 1


  เพิ่มข้อความในหัวข้อรวม : การจัดรูปเล่มรายงาน หัวข้อรวม